ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม 2556

วันที่ 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 56 ร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต บางโพ ณ บริเวณ ศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต บางโพ
วันที่ 1 ต.ค. 56 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาหาร 2
วันที่ 1 - 2 ต.ค. 56 ร่วมกับหน่วยงาน กรมสรรพกร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 10 - 11 ต.ค. 56 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 11 - 13 ต.ค. 56 ร่วมกับหน่วยงาน คณะกรรมการจัดสวัสดิการตลาดต้นไม้ทหารอากาศ ณ บริเวณพื้นที่สวัสดิการตลาดต้นไม้ทหารอากาศ ทุ่งสีกัน
วันที่ 16 - 18 ต.ค. 56 ร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ณ บริเวณศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง (ประตูน้ำ)
วันที่ 19 - 21 ต.ค. 56 ร่วมกับหน่วยงาน บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. VIDA MARKET PLACE
วันที่ 27 ต.ค. 56 ร่วมกับหน่วยงาน เอกซ์เจน จำกัด ณ บริเวณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (อาคารยิมเนเซี่ยม 1)
วันที่ 31 ต.ค. 56 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณ ช้ัน 1 อาคาร 2