ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

      
วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2556   ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2556   ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2556   ณ ตลาดคลองถมลาซาล ซ.ลาซาล36 เขตบางนา กรุงเทพฯ
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556   ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556   ณ บริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556   ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 2 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายละเอียดเพิ่มเติม