ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

วันที่ 2 - 3 พ.ค. 55 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 8 - 9 พ.ค. 56 กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 17 พ.ค. 55 โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ บริเวณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลธิบดี
วันที่ 31 พ.ค. 56 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 2