ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

วันที่ 5 - 6 กุมพาพันธ์ 2556 ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร

วันที่ 6 - 8 กุมพาพันธ์ 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 7 - 8 กุมพาพันธ์ 2556 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 - 17 กุมพาพันธ์ 2556 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 16 - 17 กุมพาพันธ์ 2556 ณ บริเวณด้านหลังตึกศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) ตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดเมืองมีน)

วันที่ 27 - 28 กุมพาพันธ์ 2556 ณ บริเวณสนามด้านข้างสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2556 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 2  กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์