ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

งาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส”

งาน มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส เป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำและอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแก่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และพัทลุง โดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส ที่ประสานมาอย่างเร่งด่วน และเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย สินค้า OTOP เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการผลิตการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่ภาคการผลิต รวมทั้ง เป็นการเพิ่มการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนเกิดการซื้อขายในระบบตลาดให้สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด จำนวน 150 บูธ รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เครื่องนุ่งห่ม และยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าโอท็อป อาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัดอีกทั้งยังมีสินค้าไฮไลต์ลดราคาถูกเป็นพิเศษ เช่น น้ำตาลทราย , น้ำมันไข่ไก่ ฯลฯ