ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

งาน “มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยจังหวัดบุรีรัมย์”

งาน มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้รับการเยียวยาและฟื้นฟูจากรัฐบาลแล้ว จึงเห็นควรช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและเกษตรกรที่ไม่มีรายได้หรือยังมีความเดือดร้อนอยู่ และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการซื้อสินค้าราคาประหยัด ส่งเสริมผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการผลิตการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่ภาคการผลิต รวมทั้ง เป็นการเพิ่มการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด จำนวน 250 บูธ รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เครื่องนุ่งห่ม และยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าโอท็อป อาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัดอีกทั้งยังมีสินค้าไฮไลต์ลดราคาถูกเป็นพิเศษ เช่น น้ำตาลทราย , น้ำมันไข่ไก่ ฯลฯ