ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดสงขลา

งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดสงขลา จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายหลังที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market และเป็นการเพิ่มการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ โดยจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด จำนวน 50 บูธ รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เครื่องนุ่งห่ม และยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าโอท็อป อาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัดอีกทั้งยังมีสินค้าไฮไลต์ลดราคาถูกเป็นพิเศษ เช่่น น้ำตาลทราย , น้ำมัน, ไข่ไก่ ฯลฯ