ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

งาน "มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต"

กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดงาน มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ สนามกีฬาสนามชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนในราคาประหยัด ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายหลังที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 3/2563 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนให้เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการผลิตการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่ภาคการผลิต และกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวนไม่น้อยกว่า 250 คูหา ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

      1. ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป/สินค้า OTOP

      2. สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งจะมีการนำมาลดราคาเป็นพิเศษร้อยละ 20 – 40

      3. อาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัด ซึ่งมีเมนูราคาไม่เกิน 35 บาท

      4. สินค้าไฮไลท์ ลดราคาถูกเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้ลดภาระค่าครองชีพ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำตาลทราย น้ำมันพืชปาล์ม น้ำมันพืชถั่วเหลือง ข้าวหอมไทย ปลากระป๋อง หมูเนื้อแดง และไก่น่องติดสะโพก