ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงาน "มหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"

รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเพิ่มรายได้และลดความเลื่อมล้ำของประชาชน

โดยเฉพาะในภาคแรงงาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้เกิดความเจริญเติบโตเพื่อนำพาประเทศ

เข้าสู่ Thailand 4.0 จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพของผู้ใช้แรงงานและดูแลค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในอันที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานเนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ที่จะเวียนมาถึงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560   โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระ   ค่าครองชีพให้กับผู้ใช้แรงงานและประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ชื่องาน มหกรรมธงฟ้าเพื่อแรรงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น.  ณ บริเวณลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร